Aktualności

Zebranie Wiejskie luty 2023 - protokół zebrania - Protokół

Protokół

Z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubomia przeprowadzonego w dniu 01.02.2023

1.Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.00 i trwało do godziny 19.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa,wg listy obecności
54 osoby oraz :
Wójt Gminy Doktor Czesław Burek
Starosta Powiatowy Leszek Bizoń
Zastępca Wójta Bogdan Burek
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Godoj

2. Na przewodniczącego zebrania wybrano:
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Godoja

Na protokolanta wybrano:
Radnego Sołeckiego Krzysztofa Godoja

3. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

4. Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i powitanie
2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolant
3. Stwierdzenie ważności zebrania
4.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
5. Sprawozdanie sołtysa z upływającej kadencji
6. Wybory Sołtysa
7. Wybory Rady Sołeckiej
8.Sprawy bieżące
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów ,za ,,54” , ,,przeciw” 0,
,,wstrzymujących się “ 0

Streszczenie przebiegu obrad:

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Godoj wybrany na przewodniczącego całego zebrania, stwierdził ważność zebrania wiejskiego i przedstawił porządek obrad a następnie przekazał głos kończącej kadencję Pani Sołtys Marii Fibic.

Zdająca urząd sołtysa Maria Fibic przedstawiła podjęte inwestycje przez Radę Sołecką. na przestrzeni minionej. Sołtys Maria Fibic szczegółowo, operując liczbami przedstawiła fundusz sołecki (wyszczególniając poszczególne inwestycje, podając dokładne kwoty).

Sołtys Maria Fibic zostały także podsumowane poszczególne lata kadencji w kontekście wszelkich podjętych działań czy inicjatyw przez Sołtysa i Radę Sołecką.
Pani Sołtys każdą pulę pieniędzy przeznaczoną na różnego rodzaju cele - dokładnie omówiła i wytłumaczyła wszelkiego rodzaju kwestie.

Zdająca urząd pani sołtys podziękowała za współpracę w całej minionej kadencji wyszczególniając:

Wójta doktora Czesława Burka
Sponsorów
Przewodniczącego Rady Andrzeja Godoja
Strażaków OSP w Lubomi
Wszystkich wspomagających działania Sołtysa i Radę Sołecką

O godzinie 17.35 ukonstytuowała się komisja wyborcza a następnie przewodniczący zebrania wytłumaczył szczegółowe zasady i przebieg wyborów.

Podczas podawania kandydatów na urząd sołtysa wśród uczestników zebrania podano ponowną kandydaturę obecnego sołtysa tj. Marię Fibic.

W czasie przygotowania przez komisję kart do głosowania - wypowiedział się Wójt Gminy Lubomia Czesław Burek opowiadając o obecnych inwestycjach w gminie.
Wójt przedstawił zarówno inwestycje zrealizowane jak również będące w trakcie realizacji.
Wójt następnie przybliżył mieszkańcom planowane inwestycje w bliższej i dalszej przyszłości.

Kolejno zabrał głos zastępca wójta Bogdan Burek przedstawiając mieszkańcom nowe rozwiązania informatyczne (aplikacja na smartfona).

W następnym punkcie przedstawiono wynik wyborów na sołtysa (wybory 2023) gdzie
Rafał Korzonek przewodniczący komisji oznajmił, że wybory na sołtysa są prawomocne a urząd sołtysa objęła Maria Fibic uzyskując 54 głosy na ,,TAK”.
Członkowie zebrania pogratulowali brawami pani sołtys, która została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję. Gratulacje w imieniu wszystkich członków zasiadających przy stole prezydialnym przekazał przewodniczący zebrania.

Kolejnym punktem zebrania były wybory do Rady Sołeckiej. Uczestnicy zebrania podawali kandydatów do rady a następnie przeprowadzono głosowanie.

Rada Sołecka w wyborach na rok 2023 ukonstytuowała się następująco:

Kornelia Burek

Małgorzata Bielaczek

Anna Urbaniec

Bernadeta Sławik

Krzysztof Godoj

Mirosław Solich

Damian Kustos

Grzegorz Kremer

Antoni Klimek


Następnie zabrała głos Pani Sołtys w sprawie ,,spółek wodnych” a kolejno przystąpiono do wyboru kandydatów - reprezentantów do ,,spółek wodnych” z sołectwa Lubomia.

Jako reprezentantów wybrano:

Łucjana Świerczka

Eugeniusza Tomanka

W następnym etapie został przeznaczony czas na tzw ,, wolne głosy” czyli pytania mieszkańców kierowane do wójta lub sołtysa.

Mieszkańcy pytali o zasady działania nowo powstającego w Lubomi ,, PSZOKU” oraz obecne podwyżki za opłaty ,,śmieciowe” .
Pytano również o fundusz sołecki na rok 2023 - na pytania odpowiedzieli Bogdan Burek i sołtys Maria Fibic.
Mieszkańcy kolejno głównie zadawali pytania związane z zmieniającą się polityką ,,śmieciową” - odpowiedzi na takie pytania udzielał Bogdan Burek.
Jeden z mieszkańców zadał pytanie odnośnie zabezpieczenia potoku ,,lubomki” pod kątem zagrożenia powodziowego a także o koszt poniesiony przez gminę związany z inwestycją telebimu w ,,centrum wsi” oraz zgłosił potrzebę  uzupełnienia masy asfaltowej na tzw ,,tajchowie” - Odpowiedzi na ten szereg pytań udzielili Wójt Czesław Burek. Starosta Leszek Bizoń i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Godoj.
Mieszkańcy wyrazili zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i programem ,,czyste powietrze” - odpowiedzi udzielił Wójt Czesław Burek.

O godzinie 19.00 Sołtys Maria Fibic zamknęła zebranie a następnie zaprosiła nowo wybraną Radę Sołecką na krótkie spotkanie celem omówienia spraw organizacyjnych.