Zebrania

 

Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza na organizowane zebrania wiejskie niestety w naszym Sołectwie jest bardzo mała ilość osób młodych  wśród  uczestniczących w zebraniu. Mamy nadzieję że szybko się to zmieni od teraz na bieżąco będziemy informować o zebraniach wiejskich na stronie. Zapraszamy 

 

Protokół

 

Z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubomia przeprowadzonego w dniu 01.02.2023

1.Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.00 i trwało do godziny 19.00

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa,wg listy obecności
54 osoby oraz :
Wójt Gminy Doktor Czesław Burek
Starosta Powiatowy Leszek Bizoń
Zastępca Wójta Bogdan Burek
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Godoj

2. Na przewodniczącego zebrania wybrano:
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Godoja

Na protokolanta wybrano:
Radnego Sołeckiego Krzysztofa Godoja

3. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

4. Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i powitanie
2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolant
3. Stwierdzenie ważności zebrania
4.Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
5. Sprawozdanie sołtysa z upływającej kadencji
6. Wybory Sołtysa
7. Wybory Rady Sołeckiej
8.Sprawy bieżące
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów ,za ,,54” , ,,przeciw” 0,
,,wstrzymujących się “ 0

Streszczenie przebiegu obrad:

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Godoj wybrany na przewodniczącego całego zebrania, stwierdził ważność zebrania wiejskiego i przedstawił porządek obrad a następnie przekazał głos kończącej kadencję Pani Sołtys Marii Fibic.

Zdająca urząd sołtysa Maria Fibic przedstawiła podjęte inwestycje przez Radę Sołecką. na przestrzeni minionej. Sołtys Maria Fibic szczegółowo, operując liczbami przedstawiła fundusz sołecki (wyszczególniając poszczególne inwestycje, podając dokładne kwoty).

Sołtys Maria Fibic zostały także podsumowane poszczególne lata kadencji w kontekście wszelkich podjętych działań czy inicjatyw przez Sołtysa i Radę Sołecką.
Pani Sołtys każdą pulę pieniędzy przeznaczoną na różnego rodzaju cele - dokładnie omówiła i wytłumaczyła wszelkiego rodzaju kwestie.

Zdająca urząd pani sołtys podziękowała za współpracę w całej minionej kadencji wyszczególniając:

Wójta doktora Czesława Burka
Sponsorów
Przewodniczącego Rady Andrzeja Godoja
Strażaków OSP w Lubomi
Wszystkich wspomagających działania Sołtysa i Radę Sołecką

O godzinie 17.35 ukonstytuowała się komisja wyborcza a następnie przewodniczący zebrania wytłumaczył szczegółowe zasady i przebieg wyborów.

Podczas podawania kandydatów na urząd sołtysa wśród uczestników zebrania podano ponowną kandydaturę obecnego sołtysa tj. Marię Fibic.

W czasie przygotowania przez komisję kart do głosowania - wypowiedział się Wójt Gminy Lubomia Czesław Burek opowiadając o obecnych inwestycjach w gminie.
Wójt przedstawił zarówno inwestycje zrealizowane jak również będące w trakcie realizacji.
Wójt następnie przybliżył mieszkańcom planowane inwestycje w bliższej i dalszej przyszłości.

Kolejno zabrał głos zastępca wójta Bogdan Burek przedstawiając mieszkańcom nowe rozwiązania informatyczne (aplikacja na smartfona).

W następnym punkcie przedstawiono wynik wyborów na sołtysa (wybory 2023) gdzie
Rafał Korzonek przewodniczący komisji oznajmił, że wybory na sołtysa są prawomocne a urząd sołtysa objęła Maria Fibic uzyskując 54 głosy na ,,TAK”.
Członkowie zebrania pogratulowali brawami pani sołtys, która została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję. Gratulacje w imieniu wszystkich członków zasiadających przy stole prezydialnym przekazał przewodniczący zebrania.

Kolejnym punktem zebrania były wybory do Rady Sołeckiej. Uczestnicy zebrania podawali kandydatów do rady a następnie przeprowadzono głosowanie.

Rada Sołecka w wyborach na rok 2023 ukonstytuowała się następująco:

Kornelia Burek

Małgorzata Bielaczek

Anna Urbaniec

Bernadeta Sławik

Krzysztof Godoj

Mirosław Solich

Damian Kustos

Grzegorz Kremer

Antoni Klimek


Następnie zabrała głos Pani Sołtys w sprawie ,,spółek wodnych” a kolejno przystąpiono do wyboru kandydatów - reprezentantów do ,,spółek wodnych” z sołectwa Lubomia.

Jako reprezentantów wybrano:

Łucjana Świerczka

Eugeniusza Tomanka

W następnym etapie został przeznaczony czas na tzw ,, wolne głosy” czyli pytania mieszkańców kierowane do wójta lub sołtysa.

Mieszkańcy pytali o zasady działania nowo powstającego w Lubomi ,, PSZOKU” oraz obecne podwyżki za opłaty ,,śmieciowe” .
Pytano również o fundusz sołecki na rok 2023 - na pytania odpowiedzieli Bogdan Burek i sołtys Maria Fibic.
Mieszkańcy kolejno zadawali pytania związane głównie z zmieniającą się polityką ,,śmieciową” - odpowiedzi na takie pytania udzielał Bogdan Burek.
Jeden z mieszkańców zadał pytanie odnośnie zabezpieczenia potoku ,,lubomki” pod kątem zagrożenia powodziowego a także o koszt poniesiony przez gminę związany z inwestycją telebimu w ,,centrum wsi” a także uzupełnieniem masy asfaltowej na tzw ,,tajchowie” - Odpowiedzi na ten szereg pytań udzielili Wójt Czesław Burek. Starosta Leszek Bizoń i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Godoj.
Mieszkańcy wyrazili zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i  programem ,,czyste powietrze” - odpowiedzi udzielił Wójt Czesław Burek.

O godzinie 19.00 Sołtys Maria Fibic zamknęła zebranie a następnie zaprosiła nowo wybraną Radę Sołecką na krótkie spotkanie celem omówienia spraw organizacyjnych.


 

Zebranie Wiejskie 2020  w Lubomi 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00 i trwało do godziny 19.30
W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa,wg listy obecności:
21 osób oraz :
Leszek Bizoń - Starosta Powiatowy
Czesław Burek - Wójt Gminy
Bogdan Burek - Zastępca Wójta
Roman Bizoń - Sekretarz
Andrzej Godoj - Przewodniczący Rady
Dawid Mrozek - Kierownik Wodociągów
Roman Lisiecki - Kierownik Inwestycji

Na przewodniczącego zebrania wybrano Marię Fibic - Sołtys Lubomi
Na protokolanta wybrano Krzysztofa Godoja
Przewodniczący zebrania stwierdził iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek zebrania:
Powitanie uczestników zebrania
Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta
Stwierdzenie ważności zebrania
Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
Zmiana wydatków funduszu Sołeckiego na rok 2020
Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu Sołeckiego na rok 2021
Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
Dyskusja i podjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów za 16 i przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Lubomia przeprowadzonego w dniu 23.09.2020
Zatwierdzenie zebrania przebiegło bez uwag i sprzeciwów.
Pani Sołtys zaproponowała podział środków finansowych jakimi dysponuje Rada Sołecka
Główna inwestycja to innowacyjny pomysł postawienia figury ,,utopca”. Pani Sołtys dokładnie i szczegółowo opowiedziała o tej inwestycji.
Każdy punkt i propozycje środków finansowych na inwestycje czy stowarzyszenia, instytucje został szczegółowo omówiony.
Podział środków finansowych został zgodnie uchwalony przez zebranie wiejskie bez żadnych uwag i zastrzeżeń. Mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje propozycje na fundusz, nikt jednak nie zgłosił swoich sugestii.
Pani Sołtys przedstawiła pomysł, plan na zagospodarowanie pieniędzy , które zostały z uwagi na covid-19 (brak festynów, imprez integracyjnych). Plan został zatwierdzony bez uwag i zastrzeżeń.
Pani Sołtys wytłumaczyła problem placu zabaw na tzw ,,Tajchowie” - projekt,brak terenu.
Głos zabrał Doktor Czesław Burek - Wójt Gminy Lubomia opowiedział o inwestycjach ,które obecnie są realizowane lub planowane. Realizacja następujących inwestycji w Lubomi:
Fotowoltaika,kanalizacja, solary, pompy ciepła.
została omówiona kwestia dofinansowań do odnawialnych zrodeł energii.
Informacja o naborze wniosków na OZE
Informacja na temat pieców i termomodernizacji budynków.
Wójt Gminy Lubomia dr. Czesław Burek wraz z zastępcą Bogdanem Burkiem przedstawił prezentację inwestycji dróg oraz przebudowy budynków użytku publicznego tj. ,,stare kino”,obecny budynek wodociągów, rozszerzenie terenu gminnego koło ośrodka kultury i straży, modernizacja ogrzewania w urzędzie gminy,goku i budynku obecnego OPS-u i wodociągów.
Informacje na temat przebudowy przystanku w centrum Lubomi
Pouczenie Wójta na temat przyłączy do kanalizacji przez domy prywatne.
Informacja na temat do przyłączy (wnikliwie omówione)
Zastępca wójta Bogdan Burek przedstawił planowane terminy ukończenia prac na poszczególnych drogach w Lubomi gdzie prowadzone są lub będą prowadzone inwestycje (kanalizacja i remonty)
Głos zabrał przewodniczący rady - Andrzej Godoj zgłaszając uwagi do gospodarki wodnej w głównej mierze na rzetelne wykonanie dróg pod kątem spływu wody po deszczu.
Głos zabrał w sprawie inwestycji Leszek Bizoń - starosta powiatowy.

Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego za było 16 uczestników zebrania, przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta.


Fundusz Sołecki 2020

1.Upiększanie wsi kwota (budowa altany w parku) : 23.800zł
2.Utrzymanie strony internetowej 370zł
3.Szkoła i LKS 6.500 zł
4.Zakup sprzętu dla OSP Lubomia 2.500zł
5. Zakup sprzętu dla grup tanecznych 1000zł
6. Spotkanie integracyjne i klub dystans 4940zł

 

 

 


Fundusz Sołecki na rok 2021

Upiększanie Wsi 10.000,00zł
Utrzymanie strony internetowej 370zł
Poprawa dostępu do kultury 5.000,00zł
Zakup sprzętu dla jednostki OSP Lubomia 3.00,00zł
Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja 10,000,00zł
Zakup sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia 14.285,90 zł
Spotkania integracyjne 14,285,90 zł
RAZEM 43,655,90 zł
 

 

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego w Lubomi
 w dniu 03.04.2017 r. o godz. 18:00    1. Otwarcie zebrania

Zebranie otworzyła Sołtys Maria Fibic. Przywiatała wszystkich obecnych.
W Zebraniu Wiejskim udział wzięło 56 mieszkańców.

    2. Przedstawienie porządku obrad

Sołtys Maria Fibic zaproponowała następujący porządek obrad.

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wybór protokolanta zebrania.
4.    Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2016.
5.    Wystąpienie Wójta dr Czesława Burka – sprawy inwestycyjne na terenie sołectwa w roku 2017 r.
6.    Wolne głosy i zapytania.
7.    Wybór delegatów do Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracyjnych.
8.    Zakończenie zebrania.

Wybór protokolanta zebrania.

Sołtys Maria Fibic: zaproponowała jako protokolanta P. Joannę Hartman.
Kandydatura P. Joanny Hartman został przegłosowana jednogłośnie.

    4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2016.

Sołtys Maria Fibic: przedstawiła wydatki funduszu sołeckiego w roku 2016, które przedstawiały się następująco:

 
Nazwa zadania    kwota      
Doposażenie OSP Lubomia    2 992,00 zł       
Zakup sprzętu sportowego    2 000,00 zł      
Zakup strojów dla grup tanecznych    800,00 zł       
Zakup namiotu wraz z wyposażeniem    4 928,01 zł       
Wykonanie i utrzymanie strony internetowej    1 000,00 zł       
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Parkowej    3 000,00 zł      
Zakup tablic ogłoszeniowych    1 998,86 zł      
Spotkania integracyjne    2 999,51 zł      
Spotkania integracyjne    7 915,50 zł      
Razem    27 633,88 zł      

Wystąpienie Wójta dr Czesława Burka – sprawy inwestycyjne na terenie sołectwa w roku 2017 r.

Wójt Gminy dr Czesław Burek: powiedział, że do roku 2020 Lubomię czekają duże inwestycje, które mogą powodować uciążliwości dla mieszkańców.
    W zeszłym roku wspólnie z powiatem wyremontowana została ul. Graniczna i część ul. Asnyka. Do końca kadencji zostanie wyremontowana reszta ul. Asnyka, a następnie ul. Raciborska do Rogów. Dodał, iż powstanie chodnik przy blokach.
    Prace przy remoncie chodnika na ul. Nepomucena dobiegają końca, koszt robót wraz
z budową 400 m kanalizacji wyniósł 1,5 mln zł.
    Przekazał, iż budowa kanalizacji będzie kosztować 35 mln zł, z tego 18 mln zł dofinansowania, 7 mln zł zwrotu podatku VAT oraz 10 mln zł środków własnych gminy. Środki własne będą pochodzić z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Możliwe jest umorzenie 40% kwoty pożyczki pod warunkiem, że środki te zostaną przeznaczone na inwestycje wspierające ochronę środowiska.
Długość planowanej kanalizacji wyniesie 24 km i podłączone zostanie 2800 domostw, pozostanie do wykonania 13 km kanalizacji. Dodał, iż procedury przetargowe będą trwać, co najmniej pół roku.
    Podkreślił, iż samo przyłączenie do kanalizacji jest obowiązkowe (grzywna może wynosić do 100 tys. zł) jednak będą dopłaty do wykonania przyłączy.

Wśród pozostałych inwestycji wymienił:
    – budowa tężni
    – rewitalizacja parku
    –17 miejsc postojowych przy boisku

Wolne głosy i zapytania.

P. Krystyna Smuda podziękowała Wójtowi i Radnym, którzy zagłosowali za budową kanalizacji.

Wójt Gminy dr Czesław Burek: zachęcał mieszkańców do podłączania się do sieci gazowej.

Mieszkańcy zgłosili następujące pytania odnośnie kanalizacji:
– kiedy będą pierwsze przyłącza kanalizacyjne,
– kto pokryje koszty przyłączy,
– kwestia dopłat do przyłączy,
– opłaty za ścieki,
– czy deszczówkę będzie można odprowadzać do kanalizacji.
– kolejność budowy kanalizacji.

Wójt Gminy dr Czesław Burek: odpowiedział, że budowa przyłączy jest indywidualną sprawą mieszkańców i gmina nie może tego zadania scentralizować. Dopłaty będą wynosić do 1000 zł w przypadku przyłączy o długości do 50 m, powyżej 50 m dopłata wyniesie połowę kosztów, ale nie więcej niż 2000 zł.
Zanim będzie możliwe przyłączenie się do kanalizacji musi powstać kolektor i jest to zbyt daleka perspektywa czasowa, aby podać dokładne terminy.
    Ścieki będą opłacane na podstawie zużycia wody. Będzie możliwość założenia licznika bezpowrotnie zużytej wody na podstawie wniosku.
    Deszczówki nie będzie można spuszczać do kanalizacji sanitarnej z powodu bakterii używanych w oczyszczalni ścieków.
    Wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności kanalizacja powstanie w centrum, a następnie
w bocznych ulicach. Dodał, że jest zbyt wcześnie na podawanie szczegółów.

Mieszkańcy zgłosili następujące pytania:
    – remont ul. Mickiewicza i chodnika,
    – kwestia przystanku przy Delikatesach,
    – stare Nieboczowy stają się składowiskiem śmieci,
Wójt Gminy dr Czesław Burek: odpowiedział, że remont 2/3 ul. Mickiewicza jest zaplanowany po wykonaniu kanalizacji. Powiat jest chętny do remontu pozostałej 1/3 tej ulicy przy współudziale gminy.
    Przystanek obok delikatesów zostanie przebudowany i powstanie zatoczka dla autobusów, wiata również zostanie przeniesiona.

Zastępca Wójta Bogdan Burek: przekazał, że remont ul. Mickiewicza będzie do pętli autobusowej, od strony Kornowaca nawierzchnię wyremontuje Powiat Racibórz.

Ponadto mieszkańcy przekazali, iż samochody firmy Remondis zanieczyszczają olejem drogi, podczas wywozu śmieci pracownicy często rozsypują popiół z kubłów i rzucają pustymi kubłami.

Wybór delegatów do Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracyjnych

Sołtys Maria Fibic: przekazała, iż sołectwo Lubomia powinno wyznaczyć 6 delegatów do spółek wodnych. Dodała, iż sołtys powinien być delegatem, ponieważ współpracuje z spółkami wodnymi Prosiła o zgłoszenia.
    Następujące osoby zgłosiły się na stanowisko delegata:
1.    Eugeniusz Tomanek
2.    Czesław Bugdol
3.    Maria Fibic
4.    Lucjan Świerczek
5.    Kornelia Burek
6.    Krystyna Smuda

Wyżej wymienione osoby zostały delegatami do Rejonowego Związku Spółek Wodnych
i Melioracyjnych

Zakończenie zebrania.

Sołtys Maria Fibic: zamknęła zebranie.
Delegaci do spółek wodnych


   
1.    Eugeniusz Tomanek – 44-360 Lubomia, ul. Akacjowa,
2.    Czesław Bugdol    – 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 17, (32) 4516-252
3.    Maria Fibic    – 44-360 Lubomia, ul. Nepomucena 45, 504-090-003
4.    Lucjan Świerczek    – 44-360 Lubomia, ul. Potocka,
5.    Kornelia Burek     – 44-360 Lubomia, ul. Parkowa 21, (32) 4516-593, 782-153-924
6.    Krystyna Smuda    – 44-360 Lubomia, ul. Graniczna 70, (32) 4516-702, 600-699-870

 

 

 

 

 

                                       Protokół Z zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubomia

                                           Przeprowadzonego w dniu 23.09.2015

 

1.Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00 i trwało do godziny 19.20

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności

48 osób oraz:

-Maria Fibic-Soltys

-Czesław Burek-Wójt

-Bogdan Burek-Zastępca wójta

-Andrzej Godoj - Przewodniczący Rady Gminy

3.Na przewodniczącego zebrania wybrano:

Marię Fibic

Na protokólanta wybrano:

Krzysztof Dubliński

4.Przewodnicący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocno do podejmowania uchwał.

5.Porządek zebrania.

1.Powitanie uczestników zebrania

2.Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta

3. Stwierdzenie ważności  zebrania

4.Przedstawienie planu zebrania, jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

5.Omówienie propozycji zgłoszonej do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

6.Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

7.Dyskusja

8.Podjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego

9.Wolne wnioski

10.Zamknięcie obrad

 

Początek obrad został zatwierdzony ilością głosów:,, za”-48 , ,,przeciw”-0, ,,wstrzymujących się” -0

 

6.Streszczenie przebiegu obrad:

Sołtys Maria Fibic przedstawiła swoje propozycje podziału środków funduszu sołeckiego (zgodnie z uchwałą) brak zgłoszonych propozycji zmian.

                                                             Wolne głosy

Wójt: Poinformował, że planuje na Paprotniku budowę krótkiej drogi, która odblokuje kilka działek pod zabudowę. W planach jest również remont chodnika na ulicy Jana Nepomucena w przyszłym roku. Planujemy również remont odcinka chodnika na ulicy Mickiewicza i Korfantego, który nie zostanie uszkodzony przy budowie kanalizacji.

   Sam projekt kanalizacji jest gotowy, staramy się o dofinansowanie tej inwestycji. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie trzech piątych kanalizacji Lubomi, za kwotę 35 milionów złotych jednak termin realizacji został określony na 10 miesięcy-nie możliwy do zrealizowania.  Wkrótce będziemy składać  kolejny wniosek po ogłoszeniu naboru. Podkreślił że gmina dofinansowuje czyszczenie lubomki jednak problem leży po stronie zarządcy czyli Województwo Śląskie prosił o wypełnienie i składanie ankiet w sprawie montażu  paneli słonecznych i solarów. Zastępca Bogdan Burek przedstawił prezentację na temat Tężni. Wójt: poinformował, że pojawił się pomysł wybudowania tężni za boiskiem treningowym, aby były blisko ubikacji dodał że pojawiła się nie zdrowa atmosfera wokół tężni. Podkreślił, że jest gotowy rozwiązać wszelkie problemy, Maria Fibic powiedziała że otrzymała pismo popierające tężnię wraz ze stu-dziesięcioma podpisami. Podziękowała mieszkańcom za przygotowanie dwudziestu pięciu powozów na korowód dożynkowy. Przekazała, że planuje w przyszłym roku zorganizować z proboszczem festyn 25 Lipca, kiedy będziemy gościć pielgrzymów ze Światowych Dni Młodzieży. Mieszkańcy zgłosili następujące kwestie:

-Rozbite szkło z selektywnej zbiórki śmieci na ulicach

-Przedłużenie chodnika na ulicy Korfantego i Mickiewicza do ,,pętli „

-Znak strefa zamieszkania na ulicy Polnej do państwa Wendelberger

7. Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego ,,za” było 48 uczestników zebrania, ,,przeciw” -0 , ,,wstrzymało” się -0

Uchwała została przyjęta.

8.Treść podjętych uchwał w załączeniu

 

 

Protokołował Krzysztof Dubliński                                   Przewodniczący zebrania Maria FibicProtokół z Zebrania Wiejskiego w Lubomi
 w dniu 03.04.2017 r. o godz. 18:00


    1. Otwarcie zebrania

Zebranie otworzyła Sołtys Maria Fibic. Przywiatała wszystkich obecnych.
W Zebraniu Wiejskim udział wzięło 56 mieszkańców.

    2. Przedstawienie porządku obrad

Sołtys Maria Fibic zaproponowała następujący porządek obrad.

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wybór protokolanta zebrania.
4.    Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2016.
5.    Wystąpienie Wójta dr Czesława Burka – sprawy inwestycyjne na terenie sołectwa w roku 2017 r.
6.    Wolne głosy i zapytania.
7.    Wybór delegatów do Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracyjnych.
8.    Zakończenie zebrania.

Wybór protokolanta zebrania.

Sołtys Maria Fibic: zaproponowała jako protokolanta P. Joannę Hartman.
Kandydatura P. Joanny Hartman został przegłosowana jednogłośnie.

    4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2016.

Sołtys Maria Fibic: przedstawiła wydatki funduszu sołeckiego w roku 2016, które przedstawiały się następująco:

 
Nazwa zadania    kwota       
Doposażenie OSP Lubomia    2 992,00 zł        
Zakup sprzętu sportowego    2 000,00 zł       
Zakup strojów dla grup tanecznych    800,00 zł        
Zakup namiotu wraz z wyposażeniem    4 928,01 zł        
Wykonanie i utrzymanie strony internetowej    1 000,00 zł        
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Parkowej    3 000,00 zł       
Zakup tablic ogłoszeniowych    1 998,86 zł       
Spotkania integracyjne    2 999,51 zł       
Spotkania integracyjne    7 915,50 zł       
Razem    27 633,88 zł     

Wystąpienie Wójta dr Czesława Burka – sprawy inwestycyjne na terenie sołectwa w roku 2017 r.

Wójt Gminy dr Czesław Burek: powiedział, że do roku 2020 Lubomię czekają duże inwestycje, które mogą powodować uciążliwości dla mieszkańców.
    W zeszłym roku wspólnie z powiatem wyremontowana została ul. Graniczna i część ul. Asnyka. Do końca kadencji zostanie wyremontowana reszta ul. Asnyka, a następnie ul. Raciborska do Rogów. Dodał, iż powstanie chodnik przy blokach.
    Prace przy remoncie chodnika na ul. Nepomucena dobiegają końca, koszt robót wraz
z budową 400 m kanalizacji wyniósł 1,5 mln zł.
    Przekazał, iż budowa kanalizacji będzie kosztować 35 mln zł, z tego 18 mln zł dofinansowania, 7 mln zł zwrotu podatku VAT oraz 10 mln zł środków własnych gminy. Środki własne będą pochodzić z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Możliwe jest umorzenie 40% kwoty pożyczki pod warunkiem, że środki te zostaną przeznaczone na inwestycje wspierające ochronę środowiska.
Długość planowanej kanalizacji wyniesie 24 km i podłączone zostanie 2800 domostw, pozostanie do wykonania 13 km kanalizacji. Dodał, iż procedury przetargowe będą trwać, co najmniej pół roku.
    Podkreślił, iż samo przyłączenie do kanalizacji jest obowiązkowe (grzywna może wynosić do 100 tys. zł) jednak będą dopłaty do wykonania przyłączy.

Wśród pozostałych inwestycji wymienił:
    – budowa tężni
    – rewitalizacja parku
    –17 miejsc postojowych przy boisku

Wolne głosy i zapytania.

P. Krystyna Smuda podziękowała Wójtowi i Radnym, którzy zagłosowali za budową kanalizacji.

Wójt Gminy dr Czesław Burek: zachęcał mieszkańców do podłączania się do sieci gazowej.

Mieszkańcy zgłosili następujące pytania odnośnie kanalizacji:
– kiedy będą pierwsze przyłącza kanalizacyjne,
– kto pokryje koszty przyłączy,
– kwestia dopłat do przyłączy,
– opłaty za ścieki,
– czy deszczówkę będzie można odprowadzać do kanalizacji.
– kolejność budowy kanalizacji.

Wójt Gminy dr Czesław Burek: odpowiedział, że budowa przyłączy jest indywidualną sprawą mieszkańców i gmina nie może tego zadania scentralizować. Dopłaty będą wynosić do 1000 zł w przypadku przyłączy o długości do 50 m, powyżej 50 m dopłata wyniesie połowę kosztów, ale nie więcej niż 2000 zł.
Zanim będzie możliwe przyłączenie się do kanalizacji musi powstać kolektor i jest to zbyt daleka perspektywa czasowa, aby podać dokładne terminy.
    Ścieki będą opłacane na podstawie zużycia wody. Będzie możliwość założenia licznika bezpowrotnie zużytej wody na podstawie wniosku.
    Deszczówki nie będzie można spuszczać do kanalizacji sanitarnej z powodu bakterii używanych w oczyszczalni ścieków.
    Wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności kanalizacja powstanie w centrum, a następnie
w bocznych ulicach. Dodał, że jest zbyt wcześnie na podawanie szczegółów.

Mieszkańcy zgłosili następujące pytania:
    – remont ul. Mickiewicza i chodnika,
    – kwestia przystanku przy Delikatesach,
    – stare Nieboczowy stają się składowiskiem śmieci,
Wójt Gminy dr Czesław Burek: odpowiedział, że remont 2/3 ul. Mickiewicza jest zaplanowany po wykonaniu kanalizacji. Powiat jest chętny do remontu pozostałej 1/3 tej ulicy przy współudziale gminy.
    Przystanek obok delikatesów zostanie przebudowany i powstanie zatoczka dla autobusów, wiata również zostanie przeniesiona.

Zastępca Wójta Bogdan Burek: przekazał, że remont ul. Mickiewicza będzie do pętli autobusowej, od strony Kornowaca nawierzchnię wyremontuje Powiat Racibórz.

Ponadto mieszkańcy przekazali, iż samochody firmy Remondis zanieczyszczają olejem drogi, podczas wywozu śmieci pracownicy często rozsypują popiół z kubłów i rzucają pustymi kubłami.

Wybór delegatów do Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracyjnych

Sołtys Maria Fibic: przekazała, iż sołectwo Lubomia powinno wyznaczyć 6 delegatów do spółek wodnych. Dodała, iż sołtys powinien być delegatem, ponieważ współpracuje z spółkami wodnymi Prosiła o zgłoszenia.
    Następujące osoby zgłosiły się na stanowisko delegata:
1.    Eugeniusz Tomanek
2.    Czesław Bugdol
3.    Maria Fibic
4.    Lucjan Świerczek
5.    Kornelia Burek
6.    Krystyna Smuda

Wyżej wymienione osoby zostały delegatami do Rejonowego Związku Spółek Wodnych
i Melioracyjnych

Zakończenie zebrania.

Sołtys Maria Fibic: zamknęła zebranie.
Delegaci do spółek wodnych    
1.    Eugeniusz Tomanek – 44-360 Lubomia, ul. Akacjowa,
2.    Czesław Bugdol    – 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 17, (32) 4516-252
3.    Maria Fibic    – 44-360 Lubomia, ul. Nepomucena 45, 504-090-003
4.    Lucjan Świerczek    – 44-360 Lubomia, ul. Potocka,
5.    Kornelia Burek     – 44-360 Lubomia, ul. Parkowa 21, (32) 4516-593, 782-153-924
6.    Krystyna Smuda    – 44-360 Lubomia, ul. Graniczna 70, (32) 4516-702, 600-699-870

 

 

                                                    ZEBRANIA WIEJSKIE

 

 

                                                           Zebranie z Dnia 17.02.2016                   

Protokół z Zebrania Wiejskiego w Lubomi
 w dniu 17.02.2016 r. o godz. 17:00


    1. Otwarcie zebrania

Zebranie otworzyła Sołtys Maria Fibic. Przywiatała wszystkich obecnych.
W Zebraniu Wiejskim udział wzięło 67 mieszkańców.

    2. Przedstawienie porządku obrad

Sołtys Maria Fibic zaproponowała następujący porządek obrad.

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wystąpienie Policji w sprawie mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
4.    Sprawozdanie Sołtysa za rok 2015.
5.    Wystąpienie Wójta Gminy.
6.    Wolne głosy

Głosowanie: porządek obrad został przegłosowany jednomyślnie.

3.Wystąpienie Policji w sprawie mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Przedstawiciel Policji Jakub Ceglarek: wyjaśnił, że konsultacje mają na celu określenie miejsc gdzie zagrożenie bezpieczeństwa może się pojawić i z wyprzedzeniem im zapobiegać.
Przedstawił prezentację na temat Komendy Policji w Gorzycach. Przekazał, iż w Komendzie pracuje 31 policjantów. Tendencja przestępstw jest spadkowa, jednak średnio jest zgłaszane jedno przestępstwo dziennie.
Spadła liczba przestępstw narkotykowych, gdyż dopiero od lipca 2015 pojawiły się uregulowania prawne pozwalające przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy.
Podkreślił, że dopalacze stanowią obecnie największe zagrożenie wśród substancji odurzających. Poinformował, iż wzrosła liczba wykrytych wykroczeń rok do roku z 803 do 1274.
Wykonano 1658 interwencji skutkiem, czego było założenie 74 niebieskich kart i ujęto 36 przestępców na gorącym uczynku.
Spadła liczba wypadków, a wzrosła liczba kolizji, co jest pozytywną zmianą spowodowaną m.in. przez nowocześniejsze pojazdy i poprawę infrastruktury drogowej.
Przedstawił prezentację dotyczącą map zagrożeń bezpieczeństwa. Jednym z elementów budowania poprawy bezpieczeństwa jest aktywizacja lokalnej społeczności i taki cel ma jego wystąpienie.
Podkreślił, że media mają potężną siłę budowania poczucia bezpieczeństwa, ale mogą też powodować psychozę niebezpieczeństwa. Dodał, że samo poczucie bezpieczeństwa jest subiektywnym odczuciem mieszkańców.
Mapy zagrożeń nie są pomysłem nowym, zostały utworzone w 2007 roku. Województwo śląskie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w Polsce, na szczęście nasz rejon ma mniejszą przestępczość niż aglomeracja śląska.
W rozdanych ankietach mieszkańcy maja możliwość wyrazić, czego oczekują i tworzący mapę zagrożeń bezpieczeństwa ustosunkują się do tych pomysłów. Wskazane również będą zagrożone odcinki dróg, trzeba jednak pamiętać, że poza policją wpływ na bezpieczeństwo na drodze ma jej administrator. Końcowym efektem prac ma być krajowa mapa zagrożeń, która będzie dostępna na stronie Komendy Głównej Policji.
Zapytał czy w związku z wynikami Komisariatu w Gorzycach są sugestie lub pytania.

Wójt Gminy dr Czesław Burek: powiedział, że zagrożeniem w gminie Lubomia są dopalacze. Gmina wyasygnowała 20 tys. zł na dodatkowe patrole policji. Prosił o więcej informacji na ten temat.
Drugim zagrożeniem są śmieci, a dokładnie duże ilości opadów, ok. 200t przy drodze do Rogów wywiezione prawdopodobnie przez jakąś firmę.

Przedstawiciel Policji Jakub Ceglarek: odpowiedział, że skuteczność działania policji jest zależna od współdziałania z społeczeństwem. Podkreślił, że sam uważa dopalacze za ogromne zagrożenie i wszystkie sygnały są sprawdzane mimo tego, że  niestety często informacje są chybione.
    W przypadku śmieci policjanci patrolują teren jednak nie są w stanie prowadzić ciągłej obserwacji i dlatego ważne jest, aby mieszkańcy powiadomili policję, gdy zauważą samochody wysypujące śmieci.

Radny Serafin Zdziebko: zapytał czy są jakieś wyniki śledztwa w sprawie odpadów.

Dzielnicowy Szymon Widenka: wyjaśnił, że sprawa jest prowadzona przez Komendę Powiatową. Wie, że są prowadzone czynności i sprawa zostanie skierowana do sądu lub umorzona, na dzień dzisiejszy w tym miejscu nie stwierdzono wywozu śmieci

Radny Mateusz Szymała: zapytał o możliwość kontroli szybkości samochodów ciężarowych na
ul. Granicznej

Dzielnicowy Szymon Widenka: odpowiedział, że przekaże sugestię konieczności kontroli prędkości do komórki ruchu drogowego.

    4. Sprawozdanie Sołtysa za rok 2015

Sołtys Maria Fibic: przedstawiła podział środków z funduszu sołeckiego za rok 2015  (załącznik). Wyjaśniła, że kostki na dróżki w parku zostały zmagazynowane i zostaną położone w tym roku, gdyż nie było wiadomo gdzie powstanie tężnia.
Przekazała, że na pierwszy festyn Wójt dołożył 8 tys. zł, a na drugi 12 tys. zł, co oznacza, że otrzymaliśmy od Wójta prawie drugie tyle środków, co cały  budżet sołecki.
Podkreśliła, że na festynach wystąpiły nasze lokalne talenty, co integruje naszą społeczność. Podziękowała  za pomysły i pracę przy organizacji imprez Radzie Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkim pomagającym, a także sponsorom za wsparcie finansowe.

5.Wystąpienie Wójta Gminy

Wójt Gminy dr Czesław Burek: powiedział, że cieszy go iż w Lubomi udało się zorganizować 2 festyny dzięki aktywności mieszkańców.
Powiedział, że w tym roku w planach jest rozbudowa wodociągu na Paprotniku. Planowane jest również wykonanie chodnika na ul. Jana. Nie wiadomo czy uda się całość wykonać w tym roku, ponieważ jest to budowa chodnika z kanalizacją deszczową.
Przekazał, że na jednym z zebrań pojawił  się pomysł doprowadzenia chodnika do pętli autobusowej na ul. Mickiewicza. Jest wykonany już projekt budowy tego chodnika, planowany koszt to 200 tys. zł,  Gmina i Powiat dają po 100 tys. zł.
Remont ul. Dębowej zależnie od możliwości finansowych zostanie wykonany w tym roku lub przyszłym. Tężnia zostanie wybudowana do 2017 r. jednak nie wiadomo, kiedy rozpoczniemy budowę, gdyż musimy podpisać umowę na dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł. Umowa ma zostać podpisana w drugiej połowie roku. Przeszkodą jest również to że tarnina potrzebna do tężni, ponieważ może być zbierana tylko w okresie listopad - luty.
Zdementował plotki, iż nie będziemy wnioskować o dofinansowanie na solary
i fotowoltaikę. Niestety konkurs na to dofinansowanie będzie dopiero w 2017 r. Przekazał, że  średni koszt montażu solarów wynosi ok. 12 tys. zł, a panele fotowoltaiczne 25 tys. zł.
Przekazał, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Lubomi na kwotę 25 mln zł, 10 mln zł będzie pochodzić z naszych środków. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie to prace rozpoczną się w 2017 r. Środki własne gminy pochodzić będą m.in. z kredytów, gdyż obecnie zadłużenie gminy wynosi 7% dochodów. Dodał, że planowana budowa kanalizacji blokuje remont ul. Korfantego i Mickiewicza. Przy budowie kanalizacji zostanie odtworzona nawierzchnia drogi na 2/3 jej długości z pełną podbudową i warstwą 23 cm asfaltu. Na pozostałych 1/3 długości drogi możemy ją odtworzyć w tej technologii za środki własne i Powiatu.
Powiedział, że również w 2016 r. gmina dołoży się do festynów sołeckich. Dożynki gminne odbędą się 11 września w Lubomi, występować będą m.in. zespół Zakopower i Kabaret Młodych Panów.

Sołtys Maria Fibic: dodała, że Wójt zapewnił, iż zostanie wykonane oświetlenie na cmentarzu.

6.Wolne głosy

Sołtys Maria Fibic: przekazała, że następne zebranie odbedzie się pod koniec sierpnia z powodu dożynek. Festyn parafialny odbędzie się 24.08.
Poinformowała, że została utworzona strona internetowa sołectwa, stronę nadzoruje Krzysztof Godoj i można pisać do niego w sprawie zmieszczenia informacji.
Odnośnie piramidy powiedziała, że sama nie wierzy w jej działanie jednak można ją potraktować jako ozdobę parku i można zrobić ją w formie altanki. Dodała, że Wójt zadeklarował również sfinansowanie zjeżdżalni dla dzieci.

Mieszkańcy zgłosili następujące kwestie:
- potrzebę budowy dodatkowego oświetlenia na ul. Paprotnik np. z zasilaniem  solarnym,
- na parkingach jest wiele miejsc dla niepełnosprawnych jednak jest bardzo wysoki krawężnik, który należy obniżyć, aby można dojechać wózkiem do kościoła
- potrzebę wykonania chodnika na ul. Szkolnej

Wójt Gminy dr Czesław Burek: odpowiedzial, że w celu budowy chodnika należy wykupić teren prywatny, ale będzie miał to na uwadze.

 

 

Zebranie Wiejskie z dnia 24 Luty 2015 (Sprawozdawczo-Wyborcze)

 

Dnia 24 Lutego 2015 roku odbyło się zebranie wiejskie, podczas ,którego wybrano Sołtysa i Radę Sołecką.

Członkami rady sołeckiej zostali:

-Kornelia Burek

-Bernadeta Sławik

-Bożena Szulc

-Anna Urbaniec

-Bronisław Czarnecki

-Antoni Klimek

-Krzysztof Godoj

-Grzegorz Kremer

-Ernest Złoty .,

 

Sołtysem z Sołectwa Lubomia została Maria Fibic.

 

Nowa Rada Sołecka ma wiele pomysłów na przyszłość, które mamy nadzieję uda nam się zrealizować.

2. Drugie zebranie wiejskie obecnej kadencji odbyło się 23 Września 2015 roku.

Głównym tematem zebrania był podział środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2016.

Po przedstawieniu projektu podziału środków przygotowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką odbyło się głosowanie. Projekt został przyjęty przez zebranie wiejskie jednogłośnie.

Projekt podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2016 przedstawia się następująco:

1.     Doposażenie Osp Lubomia  3000,00zł

2.     Zakup sprzętu sportowego 2000,00zł

3.     Zakup strojów dla grup tanecznych 800zł

4.     Zakup namiotów wraz z wyposażeniem 5000,00zł

5.     Wykonanie i utrzymanie strony internetowej 1000zł

6.     Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Parkowej 3000,00zł

7.     Zakup tablic ogłoszeniowych 2000,00zł

8.     Spotkania integracyjne 10.916,48zł

 

      Razem 27.716,48zł

 

3. Drugim ważnym tematem była budowa tężni w Lubomi.

Temat został przedstawiony przez Wójta dr Czesława Burka oraz zastępcę Wójta Bogdana Burka mieszkańcy uczestniczący w zebraniu poparli budowę tężni w Lubomi, argumentując swoją decyzję poprawą naszego zdrowia. Obecnie część naszych mieszkańców korzysta z tężni w Radlinie. 

ROK 2015 Informacje : 

 Informacje Sołtysa

W bieżącym roku Sołtys wraz z radą sołecką zorganizowali dwa festyny.

Pierwszy odbył się 24.Maja 2015 roku pod hasłem ,,Dopalaczom stop”

Festyn został zorganizowany z okazji świąt rodzinnych - ,,Dnia Dziecka”, ,,Dnia Matki” oraz ,,Dnia Ojca”. Drugi festyn odbył się 20.Września 2015 pod hasłem ,,Pożegnanie Lata”

,,Bardzo dziękuję członkom naszej Rady Sołeckiej za aktywny udział w organizacji festynów. Dziękuję jednostce ochotniczej straży Pożarnej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Kołu Gospodyń Wiejskich, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących, Klubowi Sportowemu, Przedszkolu, Pracownikom Urzędu Gminy, Andrzejowi Łukaszczykowi, Arkadiuszowi Kubikowi i przedstawicielom klubu ,,Forma” z Wodzisławia Śląskiego oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani przy organizacji naszych festynów".

Obydwa festyny cieszyły się zainteresowaniem naszych mieszkańców ,dlatego też chcemy w przyszłości kontynuować naszą działalność w tym temacie".

Maria Fibic

 

Sponsorzy:

-Wójt dr Czesław Burek i Rada Gminy Lubomia,

-Firma ,,Alas-Utex" Adrian Fibic członek zarządu i dyrektor generalny ,

-Zakład rzeźniczo-wedlinarski i gospodarstwo rolne- Maria i Ernestyn Janeta ,

-Park rozrywki ,,Dzungla”- Katarzyna i Michał Czajka,

-GS Lubomia –Urszula Bizoń –Prezes,

- ,,Cafe Nova” i Catering , Aleksandra i Antonii Klimek

- Sztuczne ognie pirotechnika , Aleksandra i Grzegorz Kremer

-Agencja Artystyczno-Koncertowa Coral oraz Krzysztof Godoj

-Gospodarstwo rolne- warzywnictwo Bożena i Hubert Szulc

 

 

DZIEŃ SENIORA

4.Listopada Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali ,,Dzień Seniora” w naszym sołectwie.

Rozniesiono 370 zaproszeń do domów naszych seniorów (osoby powyżej 70 roku życia).

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w parafialnym kościele, a poczęstunek i część artystyczna, w hali widowiskowo sportowej przy naszej szkole. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu hali. Dziękujemy zarządowi Koła Gospodyń Wiejskich, Strażakom OSP Lubomia oraz pracownikom fizycznym przy Urzędzie Gminy za pomoc przy organizacji tych uroczystości.

,,Ktoś mi kiedyś powiedział, że u nas w Lubomi ciężko jest coś zorganizować, a ja wam powiem moi kochani mieszkańcy Lubomi, że wszystko można jak tylko się chce.

Ja jestem mile zaskoczona pomocą i udziałem naszych organizacji, stowarzyszeń, jednostek gminnych oraz Was wszystkich- Mieszkańców Lubomi podczas naszych działań.

Dziękuję wam wszystkim raz jeszcze i mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować i wspierać się wzajemnie".

 

Sołtys Maria Fibic